ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ИННОВАЦИЯЛЫҚ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

2023 жылдың 6 сәуірінде  Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті  п.ғ.к., Мәскеу Халықаралық туризм және өлкетану Академиясының академигі, жаратылыстану – ғылыми пәндер кафедрасының профессоры Николай Николаевич Пересветовты еске алуға арналған «Дене шынықтыру және спорт қызметіндегі өлкетанудың тарихи, педагогикалық аспектілері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізеді.

Конференцияның мақсаты – профессор Н. Н. Пересветовтың ғылыми еңбектеріндегі дене шынықтыру мен спорттың жай-күйін, даму тенденцияларын, дене шынықтыру-спорттық қызметтегі өлкетанудың тарихи және педагогикалық аспектілерін ғылыми тұрғыдан  пайымдау.

Конференцияның міндеттері:

 • зерттеушілердің жас буындарын профессор Н.Н.Пересветовтың қызмет бағыттары мен ғылыми зерттеу бағыттарына байланысты өзекті мәселелерді зерттеуге тарту;
 • дене шынықтыру мен спорттың қазіргі жағдайы мен даму тенденцияларын талдау;
 • дене шынықтыру-спорттық өлкетану болашақ мамандардың қосымша кәсіби білімінің көзі ретінде қарастыру;
 • дене шынықтыру-спорттық өлкетану бойынша ғылыми жұмыстарды дәріптеу.

Конференция жұмысының нысандары: пленарлық отырыс, секциялық отырыс

Жұмыс бағыттары: дене шынықтыру және спорттың пәнаралық мәселелері; дене шынықтыру-спорттық өлкетану, туризм, арнайы оқытудағы инновациялар, пәндердің өзекті мәселелері, ғылыми зерттеулердің өзекті мәселелері, қазіргі заманғы ғылым мен білім беру теориясы мен практикасының өзекті мәселелері, ғылымның, білімнің, қоғамның, өндірістің интеграциясы, шығармашылық кадрлық әлеуметті дамыту факторы ретінде тәрбиенің негізгі мәселелері, спорт пен дене шынықтырудың әдістемелік мәселелері; қазіргі мектептегі сабақты модельдеудің педагогикалық негіздері;  мұғалімнің кәсіби стандарты тұрғысынан педагогикалық мәселелері.

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс.

Конференцияның бағдарламалық комитеті:  п. ғ. к., қауымд.профессор Қажиақпарова Ж.С., п. ғ. к., қауымд.профессор Мельников В.Л., б. ғ. к., қауымд.профессор Уракчинцева Г.В. ., п. ғ. к., қауымд.профессор Ворожейкина О. И., философия докторы, қауымд.профессор Бакесова Р. М., п. ғ. магистрі, аға оқытушы Макашев Ш. А.

Материалдар авторлық редакцияда жарияланады және түзетуге жатпайды.

Ұсынылатын материалдардың дұрыстығына авторлар жауапты болады.

Конференция қорытындысы бойынша электронды түрде материалдар жинағы құрылады.

 Конференцияға қатысу үшін 2023 жылғы 5 сәуірге дейін мақалаңызды  келесі электрондық пошта жіберу қажет: roza-maratovna@mail.ru

Мақаланың  рәсімдеудің ережесі мен үлгісі

1.Мақала ГОСТ 7.5-98 “Журналдар, жинақтар, ақпараттық басылымдар. Жарияланатын материалдардың баспа дизайны”. Көлемі – А4 форматындағы 5 беттен аспайды, Шрифтің мөлшері 12 кегль, тұрақты, Times New Roman, жоларалық интервал – 1,0. Беттің шеттері: жоғарғы және төменгі жағында 2,5 см, оң жақта 2,5, сол жақта 2,5 см. сол жақта – УДК; ортасында мақаланың атауы бас әріптермен қалың қаріппен; төменде бос орын арқылы автордың (лардың) тегі, м. а., кіші әріптермен; төменде бос орын арқылы жұмыс орындалған мекеменің толық атауы, қала; аннотация-жарияланған материал мәтінінің тілінде; кілт сөздер. Төменде бос орын арқылы-мақала мәтіні. Әдебиеттер тізімі мәтіннің соңында, мәтінде айтылғандай келтіріледі және МЕМСТ талаптарына сәйкес ресімделеді.. Мақаланың соңында түйіндеме және түйінді сөздер болуы тиіс (қазақ тіліндегі мақалаға – орыс тілінде, орыс тіліндегі мақалаға – қазақ тілінде). Соңғы бет толығымен толтырылуы керек.

 1. Мақалаға міндетті түрде барлық авторлар (төрт автордан артық емес) қол қояды. Журналдың бір нөмірінде бір автордың 2-ден аспайтын мақаласын жариялауға жол беріледі.
 2. Жеке парақта авторлар(ұйым, лауазым, мекен-жайы, Байланыс телефоны) туралы мәліметтер келтірілуі керек.

Көрсетілген мерзімнен кеш жіберілген және талаптарға сәйкес келмейтін баптар қабылданбайды. Журналдың редакциялық алқасы ғылыми мақаланы таңдау және жариялау құқығын өзіне қалдырады.

Қолжазбалар мен электрондық нұсқалар келесі мекен-жайға жіберілуі керек:

090009, Орал қаласы, Н. Назарбаев даңғылы, 194.

E-mail: roza-maratovna@mail.ru Телефон: +7 7758372111

Қатысушының өтінімі

Тегі, Аты, Әкесінің аты (толығымен)

 

Лауазымы, ғылыми дәрежесі, атағы

 

Ұйым

 

Мақаланың аты

 

Қатысу формасы

 

E-mail

 

 Жұмыс, ұялы телефондары

 
   
   

Жариялау шарттарымен келісемін (а). Мақала бұрын жарияланбаған. Осы мақаланы басқа бұқаралық ақпарат құралдарында (электронды қоса алғанда) көшіруге қарсы емеспін.

 

УДК 796.01:159.9

 ПАРАШЮТПЕН АЙНАЛЫСАТЫН ТҰЛҒАНЫҢ ЖЕКЕ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

 Уракчинцева Г. В., Пакалка Е. О.

 Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ.

Аңдатпа: Бұл мақалада парашютпен айналысатын адамдардың жеке психологиялық ерекшеліктеріне талдау жасалады. Адамдардың парашютпен секіруді бастауының негізгі себептері және адамның психологиялық ерекшеліктері секіру кезінде адамға қалай әсер етуі мүмкін екендігі қарастырылады.

Кілт сөздер: парашютшілердің жеке психологиялық ерекшеліктері; парашютпен секіру; темперамент; экстремалды спорт.

        МӘТІНІ

 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

УДК 796.01:159.9

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ   ПАРАШЮТНЫМ СПОРТОМ

 Уракчинцева Г. В., Пакалка Е. О.

 Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г.Уральск

Аннотация: В данной статье проводится анализ индивидуально-психологических особенностей людей, занимающихся парашютным спортом. Рассматриваются основные причины, по которым люди начинают заниматься парашютным спортом и как психологические особенности личности могут повлиять на человека при совершении прыжка.

Ключевые слова: индивидуально-психологические особенности парашютистов; парашютный спорт; темперамент; экстремальный вид спорта.

Мекен-жай
 • Қазақстан Республикасы
  090000, Орал
  Н. Назарбаев даңғылы, 208
  reception@wkitu.kz