БҚО Сот сараптамасы орталығында тәжірибеге бағытталған сабақ

2022 жылдың 17 қарашасы БҚО Сот сараптамасыорталығында 6В04202-Құқықтану, 6В04203- Көлікті пайдалануды,тасымалдаудыжәнеқозғалыстықұқықтықреттеубілім беру бағдарламаларыныңбілімалушыларынатәжірибегебағытталғансабақөтті. Сабақтықұқықкафедрасыныңоқытушылары А.А. Абдрашит, Ж. К. Тулеугалиева, Г.…

Мекен-жай
  • Қазақстан Республикасы
    090000, Орал
    Н. Назарбаев даңғылы, 208
    reception@wkitu.kz