Өзінің үлгісін қалыптастыруға құжаттар мазмұнына негізгі талаптар

1. Өз құжаттарының бланкілері мен қосымшаларында:

 • Университеттің атауы;
 • бітірушінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде);
 • білім беру бағдарламасының (мамандықтың) коды мен атауы;
 • берілген дәреже (бар болса);
 • оқыту нысаны;
 • университет басшысының қолы;
 • сериялық тіркеу нөмірі;
 • шығарылған күні мен орны (қаласы);
 • Университеттің мөрі.

2. Институционалдық аккредиттеу жөніндегі аккредиттеу агенттігінің логотипі және (немесе) атауы өзінің типі бойынша білім туралы құжаттарда орналастырылады. Білім беру бағдарламаларын мамандандырылған аккредиттеуге арналған логотиптер (немесе) аккредиттеу агенттіктерінің атаулары өзіндік типтегі білім туралы құжаттарға қосымшада орналастырылған.

3. Жеке типтегі білім туралы құжаттарда қорғаныш белгілері бар, сондай-ақ автоматты сәйкестендіру және деректерді жинау технологиясы және (немесе) QR код қолданылады.

4. Жеке типтегі білім туралы құжаттардың келесі сериялары бар:

 • бакалавр дәрежесі бар жоғары білім туралы диплом – BD;
 • біліктілігі берілген жоғары білім туралы диплом – BQ;
 • магистр дәрежесін бере отырып, жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом – MD;
 • магистрлік дипломға сертификат – СМД;
 • педагогикалық қайта даярлау туралы куәлік – CPR;

5. Өз құжаттарының нысандары мен қосымшалары мемлекеттік, ағылшын және (немесе) басқа (орыс және т.б.) тілдерде толтырылады. 6. Нысандар келесі түрде толтырылады:

 • оқуды аяқтаған Қазақстан Республикасының азаматтары үшін «тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)» деген жолда жеке басын куәландыратын құжаттағы (немесе оны алмастыратын құжаттағы) жазбаға сәйкес толық жазылады;
 • шетел азаматының «тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде)» деген жолда шетелдік паспорттың деректері бойынша жазылады;
 • «білім беру ұйымының толық атауы» деген жолда білім беру ұйымының ресми атауы көрсетіледі;
 • «дәреже / біліктілік беріледі» деген жолда – берілген дәреженің / біліктіліктің атауы;
 • «мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының коды және атауы» деген жолда мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының коды, атауы көрсетіледі;
 • «оқыту формасы» деген жолда оқыту формасы көрсетіледі.

Студенттер қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, білім беру бағдарламаларының 50% -дан астамын игерген кезде, «білім беру нысаны» деген жолда «қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып» тиісті белгі көрсетіледі;

 • бланкіде берілген дипломның сериясы мен нөмірі, білім беру ұйымы орналасқан қала, үлгі берілген күн көрсетіледі: нөмір (цифрмен), ай (сөзбен) және жыл (төрт таңбалы сандармен) ), берілген бланкілер тізіліміне сәйкес бланктің тіркеу нөмірі.
 • аттестаттау комиссиясының хаттамасының күні мен нөмірі көрсетіледі;

7. Өз білімі туралы құжаттарға қосымшалар келесі үлгіде толтырылады:

 • тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) толық көрсетіледі;
 • пәндердің атауы, академиялық кредиттер саны – ECTS. Бағалау (сөзбе-сөз баламамен, ұпаймен және дәстүрлі (сөзбен));
 • «Қорытынды аттестаттау» жолында атауы, академиялық кредиттер саны – ECTS және бағасы (баламалы әріппен, баллмен және дәстүрлі (сөзбен)) көрсетіледі. Егер кешенді емтихан тапсырылса, онда кешенді емтиханға кіретін пәндердің атаулары көрсетіледі және бір баға қойылады;
 • «алдыңғы білім туралы құжат» деген жолда адам ОВПО-ға жазылған білім туралы құжаттың атауы, құжаттың нөмірі және шығарылған жылы. Егер алдыңғы білім құжаты шетелде алынған болса, оның атауы мемлекеттік, ағылшын және (немесе) басқа (орыс және т.б.) тілдерге аудармада және осы құжат берілген елдің атауы көрсетіледі;
 • «оқуға түскен» және «аяқталған (а) оқулар» деген жолдарда сәйкесінше төрт таңбалы сандармен, оқуға қабылданған жылы мен бітірген жылы, сондай-ақ өзі оқитын оқу орнының толық атауы көрсетіледі. бұл адам оқуға түсіп, Университеттің атауы аяқталды.
 • «Берілген академиялық кредиттердің жалпы саны – ECTS» жолында – кредиттер саны цифрлармен көрсетіледі;
 • «Оқытудың орташа бағасы (GPA)» деген жолда – оқудың барлық кезеңіндегі орташа балл сандармен көрсетіледі;
 • «Кәсіби практика» жолында атауы, академиялық кредиттер саны – ECTS және бағасы көрсетіледі (әріптік баламамен, баллмен және дәстүрлі (сөзбен));
 • «Теориялық білім беру кредиттерінің саны» және «теориялық оқудың ECTS кредиттерінің саны» деген жолдарда – теориялық оқудың кредиттер саны сандармен көрсетіледі;
 • «Аттестаттау комиссиясының шешімі бойынша» деген жолда хаттаманың нөмірі мен күні сандармен көрсетіледі;
 • «марапатталды (тағайындалды)» деген жолда дәреже / біліктілік көрсетіледі;
 • «Мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша» деген жолда мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының коды мен атауы көрсетіледі;
 • «Ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкестік деңгейі» деген жолда деңгей сандармен көрсетіледі: бакалавриат үшін – 6, магистратура үшін – 7, докторантурада – 8.

8. Түлек оқитын белгілі бір бағыт немесе мамандық бойынша Университеттің оқу бағдарламасында айқындалған пәндерден артық оқитын пәндер оның өтініші бойынша бітірушінің келісімімен енгізіледі.

Мекен-жай
 • Қазақстан Республикасы
  090000, Орал
  Н. Назарбаев даңғылы, 208
  reception@wkitu.kz