Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі Комиссия жоғары білімнің Еуропалық кеңістігінде (ESG-иэсджи) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің сапасын қамтамасыз ету үшін халықаралық стандарттар мен нұсқаулықтарға негізделген факультетте сапаны Ішкі қамтамасыз ету жүйесін іске асыруға жәрдемдесу мақсатында құрылған БҚИТУ факультетінің алқалық басқару нысандарының бірі болып табылады. Комиссия өз қызметінде 2015 жылы Еревандағы министрлер конференциясы мақұлдаған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, Жоғары білімнің Еуропалық кеңістігінде (ESG) жоғары білім сапасын қамтамасыз етуге арналған стандарттар мен нұсқаулықтарды, сондай-ақ БҚИТУ Жарғысын, БҚИТУ ішкі нормативтік құжаттарын және факультеттің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясының қызметі туралы Ережені басшылыққа алады.

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссияның жұмысын ұйымдастыру:
– Факультеттің сапасын қамтамасыз ету жөніндегі Комиссия факультет деканының өкімі негізінде оқу жылына құрылады;
– Сапаны қамтамасыз ету комиссиясының құрамына оқытушылар, студенттер, магистранттар, құрылымдық бөлімшелердің басшылары, факультеттің академиялық қызметкерлері кіре алады. Комиссияның құрамы мен құрылымын Факультет дербес айқындайды;
– Факультеттің сапасын қамтамасыз ету жөніндегі комиссияның жұмысы оның төрағасы оқу жылына бекітетін жұмыс жоспарына сәйкес ұйымдастырылады.

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия қызметінің бағыттары:
– Факультеттің кафедралары мен құрылымдық бөлімшелеріне ішкі аудиттер жүргізу; факультеттің сапасын қамтамасыз ету жөніндегі комиссия қызметіне байланысты құжаттардың нысандарын әзірлеу және бекіту;
– Факультеттің білім беру бағдарламаларының мазмұны мен іске асырылу шарттары, Бағалау саясаты және факультеттің басқа да академиялық мәселелері бойынша алқалы шешім қабылдау;
– Академиялық адалдықты бұзу фактілерінің бар болуына, білім беру бағдарламаларының және (немесе) пәндердің / модульдердің сапасын бағалау бойынша факультет білім алушыларына сауалнама нәтижелерін талдау; сауалнама қорытындылары бойынша түзету іс-шараларының жоспарын әзірлеу және оның орындалуын бақылауды жүзеге асыру;
– Мамандандырылған аккредиттеу рәсімінен өту мақсатында білім беру бағдарламаларының өзін-өзі бағалауы бойынша факультеттің есептерін, білім беру бағдарламаларының аккредиттеуден кейінгі мониторингі бойынша факультеттің есептерін дайындауды ұйымдастыру және бақылау;
– ESG стандарттарын факультетте жүзеге асыру мониторингі;
– Факультеттің білім беру бағдарламаларының сапасын арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу.

 

Факультетінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссияның қызметі туралы ереже СЖҚ.08.ПД.54

Инженерлік-гуманитарлық факультетінің 2021-2022 оқу жылына арналған сапасын қамтамасыз ету жөніндегі комиссия құрамы

Мекен-жай
  • Қазақстан Республикасы
    090000, Орал
    Н. Назарбаев даңғылы, 208
    reception@wkitu.kz