Methodical work

Scientific and methodological works of the faculty of Department of Philology and Methodology of teaching:

 

SABYR MURAT BUKENBAYEVICH

Doctor of Philology, Professor

 1. Kazakh tili. Textbook – Almaty, 2002, publishing house “Sоzdіk-Slovar”;
 2. Kutuptyn “Husrau men Shyryn” poemasy zhane onyn tili. Monograph. – Almaty, 2003, publishing house “Kazak universiteti”;
 3. Horta Turki tili leksikasy men Kazak tili leksikasynyn sabaktastygy (XIV) gasyr zhazba eskertkіshterі negіzіnde). Monograph – Almaty, 2004, publishing house “Kazak universiteti”;
 4. Kone Turky tili. Teaching manual. – Uralsk, 2007, publishing house “Agartushy” (co-authorship);
 5. Kazakh tili. Teaching manual.-Almaty, 2007, publishing house “Arys” (E-textbook, 700 MB);
 6. Kone kypshak zhazba eskertkіshterіnіn tili. Teaching manual. . – Uralsk, 2008, publishing house “Agartushy”;
 7. Tanym tarazysy. Scientific research work.-Uralsk, 2010, publishing house “Agartushy”;
 8. Tүrkіlіk Mura: dastyr zhane sabaktastyk. Scientific research work. – Almaty, 2012, publishing house “KazNPU  after Abai” (co-authorship);
 9. Kazak tіlіnіn shygu Tarihy: fonetika. Monographia. – Almaty, vol.1, 1-book, 2013, fund of culture development “Aldongar”
 10. Kazak tіlіnіn shygu Tarihy: fonetika Monograph. – Almaty, vol.1, 2-book, 2013, fund of culture development “Aldongar” (co-authorship);
 11. Қutuptyn “Husrau men Shyryn” poemasynyn leksika-grammatikalyk sipaty. Monograph. – Uralsk, 2013, publishing house “Agartushy”;
 12. Orta gasyr zhazba eskertkіshterіnde frazeologiyalyk zhane paramiologiyalyk kordyn etnomadeni sipaty. Monograph. – Uralsk, 2014, publishing house “Agartushy” (co-authorship);

sam_3442%d0%ba%d0%be

BEKMASHEVA AKTOTY NIGMETOVNA

Candidate of Philology

 1. Kazakh tіlіndegi paronimder men magynalyk ekіushtylyktar. Textbook. – Almaty, 2007, publishing house “Litera-M”.

 

 KAIYROV ASSAN BAKIYEICH

Candidate of Philology

 1. Memlekettik tіlde іs zhүrgіzu. Textbook. – Uralsk, 2011, publishing house “WKSU after M. Utemisov “( co-authorship);
 2. Іskeri kazakh tili. E-textbook. – Uralsk, 2011, “WKSU after M. Utemisov ” (co-authorship);

 

MAMYROV AZAMAT IBRAYEVICH

Candidate of Philology

 1. Қazhymtanu. Monograph. – Uralsk, 2011, publishing house “WKSU after M. Utemisov. “
 1. Academician Kazhym Zhmaliev archived. – Taraz, 2017, the publishing house “Taraz”

 

ABDULMANOV ALTNBEK ABUTALIPOVICH

Candidate of Philology

 1. Shetel adebietinin tarikhy (orta gasyr zhane қaita orleu daurіndegі adebiet). Textbook. –    Uralsk, 2013, publishing house “WKSU after M. Utemisov “( co-authorship);
 2. Sanitarlyk-epidemiologiya salasyna arnalgan orysha-kazak, kazak-orysha sozdіk.

Textbook. – Almaty, 2014. (co-authorship).

  

AZHGALIYEV MARAT KAIRZHANOVICH

Candidate of Pedagogics

 1. Pedagogikalyk sheshendіktanu (zhogary oku oryndarynyn pedagogikalyk mamandyktaryna arnalgan). Program. – Uralsk, 2010 publishing house “NIDS1» (co-authorship).
 2. Kone kypshak tіlі lexicasy. Textbook. – Uralsk, 2017, publishing house “Kuanysh” (in co-authorship)

 

KUSSAINOVA DINA ZHAKSYGELDIYEVNA

Candidate of Pedagogics

 1. Tiptyk oku bagdarlamasy. Salystyrmaly grammatika. 050121 – Kazak tіlіnde okytpaityn mektepterdegі Kazak tili zhane adebietі mamandygy ushin (Enbek kolemі – 2 credit (90 sagat);
 2. Zangerlerdіn sozdіk koryn mamandykka katysty damytu adіstemesі (monographia). – Astana, 2007. – 196 b. (ISBN 9965-472-48-3);
 3. “Zhana tolkyn.” I dengei Memlekettik tіldі zhedeldete үiretuge arnalgan oku-adіstemelіk ceshen. Negіzgі oқulyk. – Astana, 2007. – 142 b. (ISBN 9965-822-19-0);
 4. “Zhana tolkyn.” II dengei Memlekettik tіldі zhedeldete үiretuge arnalgan oku-adіstemelіk ceshen. Negіzgі okulyk. – Astana, 2007. – 142 b. (ISBN 9965-822-20-4);
 5. “Zhana tolkyn.” III dengei Memlekettik tіldі zhedeldete үiretuge arnalgan oku-adіstemelіk ceshen. Negіzgі okulyk. – Astana, 2007. – 142 b. (ISBN 9965-822-21-2);
 6. “Zhana tolkyn.” I dengei Memlekettik tіldі zhedeldete үiretuge arnalgan oku-adіstemelіk ceshen. Oku sozdіgі. – Astana, 2007. – 52 b. (ISBN 9965-822-26-3);
 7. “Zhana tolkyn.” II dengei Memlekettik tіldі zhedeldete үiretuge arnalgan oku-adіstemelіk ceshen. Oku sozdіgі. – Astana, 2007. – 48 b. (ISBN 9965-822-24-7);
 8. “Zhana tolkyn.” III dengei Memlekettik tіldі zhedeldete үiretuge arnalgan oku-adіstemelіk ceshen. Oku sozdіgі. – Astana, 2007. – 54 b. (ISBN 9965-822-22-0);
 9. “Zhana tolkyn.” I dengei Memlekettik tіldі zhedeldete үiretuge arnalgan oku-adіstemelіk ceshen. Grammatikalyk anyktagysh. – Astana, 2007. – 40 b. (ISBN 9965-822-27-1);
 10. “Zhana tolkyn.” II dengei Memlekettik tіldі zhedeldete үiretuge arnalgan oku-adіstemelіk ceshen. Grammatikalyk anyktagysh. – Astana, 2007. – 32 b. (ISBN 9965-822-25-5);
 11. “Zhana tolkyn.” III dengei Memlekettik tіldі zhedeldete үiretuge arnalgan oku-adіstemelіk ceshen. Grammatikalyk anyktagysh. – Astana, 2007. – 22 b. (ISBN 9965-822-23-9);
 12. Russkii yazyk (correctirovochnyi kurs): Uchebnoe posobie. – Almaty, 2009. – 195 p. (ISBN 978-601-225-094-7).

 

 KUANYSH TALAP TAIMASOVICH

Senior Lecturer

 1. Adebiettі okytu adіstemesі. Textbook. – Uralsk, 2012, “Agartushy”;
 2. Zhaiyktyn zhyr zhampozy. Monograph. – Uralsk, 2012, publishing house “Agartushy”;
 3. Poeziyany okytu adіsterі men taldau tehnologiyasy. Textbook. – Uralsk, 2014, Publishing house “Agartushy.”

 sam_3445%d0%ba%d0%be

sam_3440%d0%ba%d0%besam_3441%d0%ba%d0%be

Address
 • Republic of Kazakhstan
  090000, Uralsk
  N. Nazarbayev Avenue, 208
  reception@wkitu.kz