Экономика және менеджмент

«Экономика және менеджмент» кафедрасының құрылуы  нарықтық экономиканың талаптарына сәйкес, адамдардың ойлау мен мінез-құлығының жаңа стандарттарын қалыптастыруға бағытталған.

Кафедра келесі мамандықтар (бағыттар), білім беру бағдарламалары бойынша күндізгі және сырттай оқу түрлері бойынша бакалаврларды және магистрлерді дайындайды:

 • 5В050600 «Экономика» және 6В04102 «Экономика» (бакалавриат) білім беру бағдарламалары бойынша;
 • 6М050600 «Экономика» және 7М04102 «Экономика» (магистратура) білім беру бағдарламалары бойынша;
 • 5В050700 «Менеджмент» және 6В04103 «Менеджмент» (бакалавриат) білім беру бағдарламалары бойынша;
 • 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» және 6В04104 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» (бакалавриат) білім беру бағдарламалары бойынша;
 • 6В04107 «Экономика және менеджмент (салалар бойынша)» (бакалавриат) білім беру бағдарламасы бойынша.

Бүгін экономика және менеджмент кафедрасы шығарушы кафедра болып табылады, бұл ерекше оқу үдерісінің ұйымдастыру міндеттерін жүктейді. Басты назар оқыту сапасына, озық ақпараттық технологияларды қолдануға, оқу материалын жетілдірудің тиімді бақылауына аударылады.

«Экономика және менеджмент» кафедрасының меңгерушісі экономика ғылымдарының кандидаты, доцент Мансурова Магрипа Аубакировна.

«Экономика және менеджмент» кафедрасының профессорлық-оқытушылар құрамының саны 19 адамды құрайды, оның ішінде штаттағы – 16, қосымша қызметкерлер – 3.

Кафедрада 1 экономика ғылымдарының докторы,  5 экономика ғылымдарының кандидаты, 10 аға оқытушы, соның ішінде 7 экономика ғылымдарының магистрлері және 3 аға оқытушы қызмет атқарады.

Білім беру үрдісінің сапасы жоғары білікті профессорлық-оқытушылар құрамы арқылы қамтамасыз етіледі.

Оқыту үрдісінде дәстүрлі әдістертерден басқа заманауи педагогикалық және ақпараттық технологияларды пайдалану тәсілдерін қолданады.

Кафедра оқытушыларының белсенді оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу жұмыстары және олардың кәсібилігі экономика және менеджмент саласында жоғары білікті мамандарды дайындауға ықпал етеді.

Кафедра оқытушыларының әсіресе мынадай ғалымдардың Габдуалиева Раушан Смадиновнаның, Толебаева Батима Толебаевнанын, Суербаев Шайдолла Хамитовичтың, Махмудов Аскар Джуматаевичтың, Есеналиев Берик Сагиновичтың белсенді оқу-тәрбие және ғылыми -әдістемелік жұмысы мен кәсіби шеберлігі экономика және менеджмент саласындағы жоғары білікті мамандарды дайындауға ықпал етеді.

Кафедра қызметінің негізгі міндеттері: білім беру және ғылыми қызметтің басым бағыттарының дамуы, кадр саясатын жетілдіру.

Кафедра қызметінің негізгі бағыттары:

 • студенттер мен оқытушылардың сапалы жұмысын қамтамасыз ету;
 • оқу үрдісінің нысандарын оңтайландыру;
 • оқу үрдісінде студенттердің жетістіктеріне үздіксіз бақылауын жүргізу;
 • білім беру сапасы үшін оқытушылардың жауаптылығын арттыру;
 • студенттердің өзін-өзі бағалауын және оқу еңбегін өзін-өзі ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру;
 • оқытушылардың кәсіби және шығармашылық әлеуетін, студенттердің жеке қабілетін толық жүзеге асыру;
 • оқытушылар мен студенттердің ғылыми қызметін қарқындату.