Анкетирование

Анкета для опроса работодателей

Жұмыс берушілерге арналған сауалнама Анкета для опроса работодателей

Для преподавателей и сотрудников

анкеты на казахском языке Оқытушылар мен қызметкерлердің әлеуметтік жағдайы туралы сауалнама Білім беру үрдісінің тиімділігі туралы сауалнама анкеты на русском языке Анкета социального самочувствия преподавателей и сотрудников Анкета об эффективности учебного процесса  

Для студентов и магистрантов

Для студентов анкеты на казахском языке Студенттердің әлеуметтік жағдайы жөнінде сауалнама Студенттердің білім беру бағдарламасының сапасын бағалауға арналған сауалнама Оқытушылар студенттің көзімен анкеты на русском языке Cоциальное самочувствие студентов Преподаватель глазами студента Анкета об эффективности учебного процесса   Для магистрантов анкета на казахском языке Магистранттардың білім беру бағдарламасының сапасын бағалауға арналған сауалнама Білім беру үрдісінің тиімділігі …